QA AB är ett konsultföretag som levererar och utvecklar tjänster kring mätmetoden Meerci™. Varumärkesskyddade Meerci™ mäter människors upplevelser i miljön och är vetenskapligt validerad i en doktorsavhandling. Resultatet används som underlag för god stadsbyggnadskonst.
Meerci™ en metod att mäta upplevelser i miljön

Vad gör Meerci?

Meerci mäter på vetenskaplig grund den allmänmänskliga upplevelsen av platser. Meercisvarar på om de platser ni arbetar med upplevs som spännande, trivsamma och trygga eller om de upplevs som tråkiga, otrivsamma och otrygga. Ni får också reda på vilka kvaliteter och brister i miljön som ligger bakom upplevelsen. Bakomliggande faktorer kan handla om den fysiska miljön och/eller de aktiviteter som pågår på platserna.

Varför behövs Meerci?

Meerci ger goda kunskaper om den miljö som ska bevaras och utvecklas. Diskussioner experter emellan och med medborgarna kan referera till resultaten. Formuleringen av välgrundade gemensamma målsättningar för bevarande och utveckling av platserna underlättas. Förutsättningar för god stadsbyggandskonst i gestaltning och användning av platser och byggnader ökar.

Hur gör man en Meerciundersökning?

Undersökningen är en digital enkät som länkas till er hemsida. Enkäten annonseras och resultaten levereras till er efter svarstidens utgång. Leveransen är en powerpointpresentation som underlag för möten och diskussioner samt ett dokument med kompletta fritextsvar som ger djupa detaljkunskaper om medborgarnas upplevelser av området som helhet och varje plats inom området som ingått i enkäten.

Tidigare projekt

IMG_0512

Eksjö

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun lät göra en mätning med Meerci på 12 platser i det historiska centrala stråket norr och söder om Stora torget. Eksjöpanelen svarade digitalt på enkäten. En rapport som underlag för gemensamma visioner togs fram där inventering, presentation av resultat samt analys och förslag till fortsatt arbete ingick.

1 Torget

Farsta

Stockholm stad har genomfört en mätning med Meerci™ som underlag för programarbetet i Farsta centrum söder om Stockholm. Resultatet av mätningen av upplevelser ska användas som ett av underlagen i experternas utveckling av ett programförslag med förändringar på olika platser i området.

Bromma

Bromma

Stockholm stad har genomfört en mätning med Meerci™ som underlag för detaljplaneprocessen för Brommaplans centrum. På samrådsmötet användes resultatet av mätningen av upplevelser som ett dialogverktyg för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan experter och medborgare för kvaliteter och brister i planområdet.

08_RÜlambsvÑgen

Kungsholmen

Stockholm stad har genomfört en mätning med Meerci™ som underlag för programarbetet i Marieberg på Kungsholmen. Resultatet av mätningen av upplevelser har använts som ett av underlagen i experternas utveckling av ett programförslag med förändringar på olika platser i området.

 

DSC_7064

Nykvarn

En mätning av upplevelsen på 15 platser i Nykvarns centrum har genomförts med Meerci. Resultatet används som ett av underlagen i arbetet med en ny detaljplan för framtidens ombyggda centrum. Nya mätningar planeras efter ombyggnad för att stämma av hur målsättningarna i planeringen lyckats.

Våghustorget

Örebro

En större fastighetsägare var beställare till en mätning med Meerci i Örebro centrum. Resultatet av mätningen av upplevelse användes som underlag till förslag till utveckling av miljöer i galleriorna och till grund för synpunkter den nyligen ombyggda offentliga miljön på Våghustorget. Både platser inomhus och utomhus ingick i mätningen.

Umeå

Föreningen Byggnadskultur i Umeå

Föreningen Byggnadskultur i Umeå gjorde en övning med Meerci med mätning av sju platser i centrala Umeå. Resultatet av mätningen presenterades på en följande föreläsning och i tidningsartiklar som diskuterade bland annat kulturhistorisk bebyggelse.

DSC_7013

Sveriges Lantbruksuniversitet

Inom ramen för en kurs i stadsutveckling för landskapsarkitekter på Sveriges Lantbruksuniversitet (momentet kulturmiljöanalys) genomfördes en övning med en kombinerad användning av Riksantikvarieämbetets inventeringsmetod DIVE och Meerci. Syftet var att inför en tänkt medborgardialog strukturera arbetet med validerade kunskaper om hur miljön upplevs i kombination med experternas metoder att värdera av kulturhistoriska miljöer.

DSC08666

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen har genomfört en övning med Meercipå Södermalm i Stockholm med ett 80-tal medlemmar på den årliga vårresan. Upplevelsen mättes på sex platser från olika tidsepoker under en promenad. Platser med äldre kulturhistorisk kvalitet fick högre upplevelsevärden.

kathmandu

Kathmandu

En mätning med Meerci har genomförts i de centrala delarna av Kathmandu i samband med utredningar kring en förstudie för ett projekt med tjänsteexport kring hållbar stadsutveckling. Mätningen med Meerci ingick i ett akademiskt examensarbete på Uppsala universitet.

DSC08742

Tre Trästäder

På Tre Trästäders årliga konferens kring erfarenhetsutbyte av utveckling av besöksnäringen genomfördes en övning med Meerci. Upplevelsen mättes på de centrala torgen i Nora, Eksjö och Hjo. Resultaten användes som underlag för de deltagande politikernas och tjänstemännens diskussioner.

Karlsskoga

Karlskoga

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga genomförde i samband med en föreläsning en övning med Meerci på tjugo platser i centrumstråket. Sammanställningen av resultatet efterfrågades som underlag för diskussionen om bevarande och utveckling av den byggda miljön i centrum.

DSC08961

Mariehamn

Övningar med mätmetoden Meerci har genomförts inför diskussioner om uppdrag kring utveckling av den centrala huvudgatan i Mariehamn med omgivande gränder. Specialister inom stadsbyggnadsområdet och The Åland Chamber of Commerce har deltagit.

gevalia

Gävle centrum

Avdelningen för samhällsplanering genomförde an mätning av stadsmiljön som underlag för centrumplaneringen i Gävle. I enkäten deltog bland andra politiker i kommunstyrelsens mark och miljöberedning samt byggnads- och miljönämnden. Ungdomarnas resultat redovisades särskilt som ett möjligt underlag för dialog med ungdomar kring utformning och användning av den offentliga miljön.

Valhallavägen

Vallhallavägen

Stockholm stad har genomfört en mätning med Meerci™
som underlag för programarbetet invid Valhallavägen.
Resultatet av mätningen av upplevelser har använts i
experternas utveckling av ett programförslag för området.

 

Bromma-Riksaby

Bromma/Riksby

Stockholm stad har genomför en mätning med Meerci™
som underlag för programarbetet i Bromma/Riksby.
Resultatet av mätningen av upplevelser har använts
i experternas utveckling av ett programförslag för området.

Stadshagen

Stadshagen

Stockholm stad har genomför en mätning med Meerci™
som underlag för programarbetet i Stadshagen på Kungsholmen.
Resultatet av mätningen av upplevelser har använts
i experternas utveckling av ett programförslag för området.

Alvik

Alvik

Stockholm stad har genomför en mätning med Meerci™
som underlag för programarbetet i Alvik, Bromma.
Resultatet av mätningen av upplevelser har använts
i experternas utveckling av ett programförslag för området.

SID 5 Uppsala-NÑs kyrka5

Uppsala Näs

Uppsala kommun har genomfört en mätning med Meerci™
som underlag för formulering av program för
kulturmiljövården i Uppsala Näs.

SID 5 KÑllan Sala backe 10-1_7

Sala Backe

Uppsala kommun har genomfört en mätning med Meerci™
som underlag för formulering av program för
kulturmiljövården i Sala Backe.

Vision

I arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle tror vi att den sammantagna samhälleliga vinsten blir störst när man i tidiga skeden integrerar visionär stadsbyggnadskonst och medborgar­engagemang med näringslivsfrågor.

Detta arbetssätt är relevant för såväl städer, tätorter och landsbygd.
Att mäta upplevelser med Meerci som grund för bedömningar i planprocesserna ger möjlighet till kvalitetsgaranti inom arkitektur och stadsbyggnadskonst.

Vi är övertygade om att gestaltningsfrågor kring utformning och användning av den fysiska miljön är avgörande för attraktivitet i ett hållbart samhälle.

Kontakt

Lena Steffner Arkitekt SAR/MSA Tekn. Dr
 
Adress
Vänortsgatan 64, 752 63 Uppsala
Telefon
076-784 2450
E-post
lena.steffner@gmail.com
Org. nummer
556812-0520

Företaget har F-skattsedel